Önemli

30/6/2012 tarihinde yürürlüğe 6331 Sayılı İş güvenliği kanunu çalışma hayatımıza yeni sorumluluklar getirmiştir. Bu sorumluluklardan birisi de İşyerlerinde “İş Güvenliği Uzmanı” çalıştırma zorunluluğudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanmış 29 Aralık 2012 Tarihli Mevzuat için buraya tıklayınız.

Teklif Almak için Tıklayın

İş Güvenliği Uzmanı’nın Yetki ve Sorumlulukları

 • Rehberlik yapmak.
 • İşyerinde Yapılan Çalışmalar ve Yapılacak Değişikliklerle İlgili Olarak Tasarım Makine ve Diğer Teçhizatın Durumu, Bakımı, Seçimi ve Kullanılan Maddeler De Dâhil Olmak Üzere İşin Planlanması, Organizasyonu ve Uygulanması, Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi, Temini, Kullanımı, Bakımı, Muhafazası ve Test Edilmesi Konularının, İş Sağlığı ve
  Güvenliği Mevzuatına ve Genel İş Güvenliği Kurallarına Uygun Olarak Sürdürülmesini Sağlamak İçin İşverene Önerilerde Bulunmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Alınması Gereken Tedbirleri İşverene Yazılı Olarak Bildirmek İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenlerinin Araştırılması ve Tekrarlanmaması İçin Alınacak Önlemler Konusunda Çalışmalar Yaparak İşverene Önerilerde Bulunmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Risk Değerlendirmesi Yapılmasıyla İlgili Çalışmalara ve Uygulanmasına Katılmak, Risk Değerlendirmesi Sonucunda Alınması Gereken Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Konusunda İşverene Önerilerde Bulunmak ve Takibini Yapmak.
 • Çalışma Ortamının Gözetiminin Yapılması, İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Gereği Yapılması Gereken Periyodik Bakım, Kontrol ve Ölçümleri Planlamak ve Uygulamalarını Kontrol Etmek.
 • İşyerinde Kaza, Yangın veya Patlamaların Önlenmesi İçin Yapılan Çalışmalara Katılmak, Bu Konuda İşverene Önerilerde Bulunmak, Uygulamaları Takip Etmek; Doğal Afet, Kaza, Yangın veya Patlama Gibi Durumlar İçin Acil Durum Planlarının Hazırlanması Çalışmalarına Katılmak, Bu Konuyla İlgili Periyodik Eğitimlerin ve Tatbikatların Yapılmasını ve Acil Durum Planı Doğrultusunda Hareket Edilmesini İzlemek ve Kontrol Etmek.
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Planlanması Konusunda Çalışma Yaparak İşverenin Onayına Sunmak ve Uygulamalarını Yapmak veya Kontrol Etmek.
 • Çalışma Ortamıyla İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Çalışma Ortamı Gözetim Sonuçlarının Kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporunu İşyeri Hekimi İle İşbirliği Hazırlamak.
 • Çalışanlara Yönelik Bilgilendirme Faaliyetlerini Düzenleyerek İşverenin Onayına Sunmak ve Uygulamasını Kontrol Etmek.
 • Gerekli Yerlerde Kullanılmak Amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları İle Çalışma İzin Prosedürlerini Hazırlayarak İşverenin Onayına Sunmak ve Uygulamasını Kontrol Etmek.
 • İşyeri Hekimiyle Birlikte İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıyla İlgili Değerlendirme Yapmak, Tehlikeli Olayın Tekrarlanmaması İçin İnceleme ve Araştırma Yaparak Gerekli Önleyici Faaliyet Planlarını Hazırlamak ve Uygulamaların Takibini Yapmak.
 • Bir Sonraki Yılda Gerçekleştirilecek İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Faaliyetlerin Yer Aldığı Yıllık Çalışma Planını İşyeri Hekimiyle Birlikte Hazırlamak.
 • Bulunması Halinde Üyesi Olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluyla İşbirliği İçinde Çalışmak
 • Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Destek Sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.